Závada na rotátoru YAESU G-1000DXC a její oprava.
    Rotátor YAESU G-1000DXC mi přestal točit anténou vlevo. Z ovládací skříňky na kolíku 4-5 napětí jde v obou polaritách podle volby směru otáčení, kabel na pinech 4-5 v obou polaritách vykazuje odpor 8,3 Ohm, potenciometr pro snímání úhlu otočení (500 Ohm) na kabelu piny 1,2,3 je funkční. Připojením externího potenciometru 500 Ohm na piny 1,2 s 3 k ovládací skříňce s otočením osy potenciometru se natáčela ručička na ovládací skříňce - test prokázal, že ovládací skříňka je naprosto funkční. Druhý den jsem si venku všiml, že anténa je otočená zpět na cca 360° (asi vlivem větru). Po zapnutí ovládací skříňky se ručička azimutu přesunula na novou skutečnou pozici antény a tlačítkem "vlevo" nereagovala. Tlačítkem "vpravo" se ručička azimutu (i anténa) otočila zpět na 450° a stala se opět neovladatelnou. Tolik k popisu závady.
    Kolegové radioamatéři mi potvrdili, že závada je v rotátoru a jeho demontáž je nevyhnutelná.

Poznámka:

antena systém demontáž z klece

    Anténa je na sklopném stožáru ovládaném pomocí navijáku a nerezového lanka přes kladku připevněnou na na vrcholu pomocného stožáru stojícího vedle, tak demontáž rotátoru z klece jsme zvládli sami dva s kamarádem. Vzhledem k výhledu na zhoršení počasí (pršelo a následující den padal sníh) a nebylo jasné kolik času bude potřeba na opravu vadného rotátoru tak jsme vyměnili vadný G-1000DXC za starší, ale funkční G-650C. Tu se potvrdilo, že je vhodné mít v záloze rezervu i když jde o dost nákladné zařízení. (Oba dva jsme "dříve narození" a já nejsem zrovna v dobré fyzické kondici, tak jsme na sklopení antény, výměnu rotátoru a opětoné vztyčení antény potřebovali cca 1,5 hodiny).

    1. DEMONTÁŽ:

    Po očistění povrchu rotátoru si jako první označíme polohu vrchní otočné části proti spodní vaně rotátoru (na obvodu vrchní otočné části je výběžek) a nastává nejobtížnejší etapa demontáže. 4 šrouby M6 na věnci, které zespodu drží systém pohromadě (viz.šipka na Obr.1) byly utaženy tak silně, že nejdou běžnou silou povolit. Vyřešil jsem to ohřátím rotátoru tekoucí horkou vodou během odstraňování zbytků mastné špíny z ovzduší na povrchu rotátoru (pozor, vodu pouštět pouze zhora a rotátor nesmí stát ve vodě, protože ve dně vany rotátoru je odvodňovací otvor, kterým by se voda mohla dostat dovnitř a to není žádoucí!).
    Pak rotátor položíme pokud možno do nějaké mělké vaničky (aby se nám nerozutekly ložiskové kuličky po demontáži) spodní částí vzhůru a odstraníme zmíněné 4 šrouby po obvodě středního prstence.
    Nejvhodnější je použít šestihranný nástrčkový klíč 10mm s vhodnou ráčnou na uvolnění štoubů a na jejich úplné vyšroubování i zpětnou montáž je možné použít křížový šroubovák.
    Po odstranění těchto šroubů uchopíme rotátor prsty za střední věnec který jsme uvolnili a za vršek a opatrně otočíme dnem vzhůru, položíme jej a opatrně spustíme věnec, který obsahuje ložiskové kuličky dolů podél těla spodní vany rotátoru (pozor na boku je konektor /na obr.1 není vidět,je na protilehlé straně/, kterému je třeba se vyhnout) a vrchní část opatrně směrem vzhůru sejmeme.
    Na Obr. 2,3 a 4 je vidět výsledek této části demontáže.Označil jsem si černou fixou polohu otočného segmentu mezi mikrospínači na Obr.4 a jsme před dalším úkolem uvolnit šrouby označené červenými šipkami.
pohled zhora

Obr.1Pohled zhora před demontáží.
viko
Obr.2 Pohled do vnitřku odloženého víka
věnec
Obr.3 Věnes s kuličkami
vnitřek
Obr.4 kuličky z obvodu jsou na Obr.3


Tyto šrouby (M6) jsou opět utaženy velikou silou, pomohl jsem si postupným ohřevem vnější části "hrnce" v místech šroubů pomocí horkovzdušné páječky nastavené na 200°C a postupně se mi podařilo šrouby uvolnit pomocí nástrčkového klíče.
blok pohonu
Obr.5  Blok motoru s převodovkou.
    Po odstranění výše zmíněných šroubů zmíněných šroubů je třeba opatrně s ohledem na spojovací kabely blok převodů z hrnce vyjmout.
     Pohled ze spodní strany strany s motorem je na Obr.5, šipky označují šrouby, které je potřeba vyšroubovt a motor opatrně oddělit od převodovky (při té manipulaci si dejte pozor, aby se nepoškodily propojovací kabely).
    Na Obr.6 je již blok převodovky oddělen od motoru a tím jsme se dostali k problémovému místu.
    Jako další krok musíme opatrně vysunout séger - pojistku z osičky motoru označenou na Obr.7 která zajišťuje segment spojky proti axiálnímu posunu a je důležitá pro správný chod zpětné brzdy.

segr pojistkaObr.6  Blok motoru oddělený od převodovky.


segrovka

Obr.7 Séger pojistka na osičce motoru.
Tato pojistka je velice jemná a při manipulaci se nesmí zdeformovat, jinak nebude správně plnit svoji funkci. Po její odstranění sejmeme z hřídele motoru část spojky s pastorkem. Nyní osdtraníme dva šipkami označené šrouby na Obr.7.


spojka s brzdou

Obr.8 Pouzdro spojky se zpětnou brzdou a unášečem na hřídeli motoru.
vada

Obr.9 Pouzdro brzdy sejmuté z bloku motoru. Příčina závady. Brzdová pružina která je vložena v obvodu pouzdra je na jednom konci ulomená v místě šipky. Úlomek konce pružiny přiložený v obrázku svojí polohou neodpovídá původní poloze na pružině.
spojka po opravě

Obr.10 Sestavené pouzdro brzdy se spojkou a opravenou brzdovou pružinou, kterou jsem zkrátil o 1 závit a znovu ohnul směrem do středu pouzdra. Pohled ze strany od motoru.Šipky ukazují polohu vůči segmentu na hřídeli motoru.(Srovnej s Obr.8).

    Pružina je zhotovena z kaleného velmi tvrdého drátu,nedá se štípat běžnými štípacími kleštičkami určenými pro elektroniku. Použil jsem speciální kloubové štípací kležtě schopné vyvinout značnou sílu na štípací břity. Lze také v místě požadovaného přerušení vypilovat zářez diamantovým pilníčkem a drát zlomit.
Sestava na Obr.10 pouze demonstruje polohu segmentu na spojce s pastorkem.Při zpětné montáži musíme segment vložit do prostoru mezi ohnuté konce pružiny jak je vidět na obrázku.


Postup při zpětné montáži provedeme v opačném pořadí.
    Napřed vyjmeme z pouzdra brzdy pastorek (obr.10) se spojkovým segmentem, nasadíme pouzdro s vloženou pružinou do otvoru v bloku motoru a na hřídelku motoru nasuneme spojku s pastorkem tak, aby poloha pastorku vůči segmentu na osce motoru odpovídala poloze vyznačené modrými šipkami dle Obr. 10 a 8. Pouzdro přišroubujeme zpět dle Obr.8 a dbáme na dostatečné dotažení šroubů. Pootočením hřídelky motoru zkontrolujeme, zda v obou směrech segment na motoru zachytává oba zahnuté konce pružiny (to je podmínka správné funkce spojky a zpětné brzdy). Vložíne pastorek tak, aby spojkový segment byl mezi bližšími zahnutými konci pružiny a opatrně vrátíme na své místo ségr pojistku (Obr.7).
    Kontrolu funkce brzdy provedeme snadno. Brzda musí bránit otočit pastorkem vpravo nebo vlevo. V této fázi je vhodné připojit na piny 4 a 5 konektoru rotátoru stejnosměrné napětí 12-24V a zkontrolovat zda se pastorek na hřídeli točí ( při záměně polarity musí točit v opačném směru). Pak je vše vpořádku a můžeme pokračovat v sestavení bloku motoru s převodovkou obr.5. a dbáme na důkladné dotažení všech šroubů (během práce s těmito bloky dáváme pozor, abychom nepoškodily propojovací kabely).
     Sestavený blok vložíme dle původní orientace zpět do hrnce rotátoru (obr.4) a 3 šrouby M6 trubkovým klíčem silně dotáhneme.
     Do drážky na obvodu spodního hrnce rotátoru naneseme vazelínu (nejlépe s grafiten, nebo moliku) a naskládáme těsně vedle sebe kuličky. Otočný segment (obr.4) vrátíme na označené místo a opatrně nasadíme horní víko - pozor na správnou orientaci vzájemné polohy víka a hrnce rotátoru podle označení, které jsme si před demontáží na boku udělali.
     Nyní takto sestavený rotátor posadíma do středu věnce s kuličkami (obr.3 - ty volně ležící kuličky již máme vrácené zpět), vyzvedneme věnec s kuličkami a opatrně (pozor na konektor v hrnci) až nahoru ke spodku vrchní části rotátoru. pevně uchytíme obě, vrchní i spodní část a rotátor otočíme vrchní stranou dolů a položíme. Následně vložíme upevňovací šrouby do otvorů mezi věnec a protější stranu, zašroubujeme je křížovým šroubovákem a silně dotáhneme pomocí nástrčkového klíče s ráčnou.

     Pokud jsme během demontáže a opětného složení rotátoru neudělali chybu a dodrželi jsme vzájemnou polohu mezi víkem a hrncem včetně polohy otočného segmentu, musí původní nastavené mezi ovládací skříňkou a rotátorem souhlasit. Při montáži antény na rotátor natočíme anténu směrem odpovídajícímu azimutu nastavenému na ovládací skříňce.


     Touto cestou děkuji všem kolegům radioamatérům, kteří mi přispěli svojí radou k vyřešení popsané závady.


V Chomutově 11/2022    Franta OK1AMF